Zgromadzenie Sióstr NMP Edmunda Bojanowskiego


Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej rozpoczęły pracę w naszej parafii w 1971 roku. Został im przekazany dom do zamieszkania, a parafia zobowiązała się do utrzymywania domu.
Historia Zgromadzenia związana były z pilną potrzebą tworzenia ochronek wiejskich dla dzieci, służących również całej społeczności wiejskiej, a szczególnie jej najuboższym członkom, zaniedbanym pod względem moralnym i żyjącym w nędzy materialnej. Ten wyraźnie społeczny wymiar inicjatywy bł. Edmunda Bojanowskiego od samego początku przeniknięty był duchem religijnym, bo płynął przede wszystkim z wrażliwości jego serca oddanego Bogu i chrześcijańskiego miłosierdzia. Dostrzegał w ludzkiej biedzie wszystkie jej wymiary, a szczególnie te, które związane były z życiem religijnym i moralnym.
     Przynaglany miłością chrześcijańską starał się usilnie o kształtowanie w duchu Ewangelii sposobu myślenia i obyczajów ludu wiejskiego, podejmując apostolstwo w tym środowisku i włączając w nie Służebniczki.
     Data 3 maja nie była przypadkowa, charakter tego święta - religijny i narodowy, podkreśla również maryjny i patriotyczny aspekt tworzonej przez bł. Edmunda wspólnoty. Oddał Służebniczki pod szczególną opiekę Bogarodzicy, powierzył im trudne i odpowiedzialne zadanie wychowania dzieci, promocji ludu i kobiety, ochrony wartości religijnych i narodowych poprzez pielęgnowanie zwyczajów, tradycji i języka polskiego oraz troskę o chorych i najuboższych.
     Na skutek dużej liczby zgłaszających się kandydatek oraz wielkiego zapotrzebowania na taki rodzaj służby, Zgromadzenie szybko się rozwijało i rozprzestrzeniło na teren wszystkich zaborów. Polityka zaborców zmierzająca do ograniczenia rozwoju i wpływu służebniczek utrudniała siostrom kontakt z Założycielem i domem macierzystym w Wielkopolsce. To w rezultacie przyczyniło się do podziału Zgromadzenia na 4 autonomiczne rodziny zakonne - Służebniczki dębickie, starowiejskie, śląskie i wielkopolskie, które od 1991 r. tworzą Federację Służebniczek NMP.
     Zagłębianie się w historię i tradycję pisaną wiernością tych, które w miłości i prostocie służąc Bogu i ludziom, były godne imienia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, pobudza siostry do ustawicznej troski przede wszystkim o to, kim są jako służebniczki. Zamiarem Założyciela i wielką troską wielu pokoleń Służebniczek w zmieniających warunkach społecznych i politycznych, w czasach szczególnego zagrożenia ludzkiego życia i wartości, było wspieranie rodziny, szczególnie rodziny ubogiej, zagrożonej zarówno w wymiarze materialnym, jak i moralnym. Kościół udziela konkretnych wskazań żyjącym i posługującym dziś siostrom dotyczących służby rodzinom, których potrzeby zmieniły się w stosunku do nędzy rodzin, którym służył bł. Edmund i pierwsze Służebniczki. Ich apostolstwo skierowane do rodzin pozostaje nadal jednym z pierwszorzędnych zadań, które jest dzisiaj równie naglącą i ważną sprawą. Starają się więc poprzez modlitwę, pracę opiekuńczo - wychowawczą oraz samą obecność wnosić wartości ewangeliczne w środowisko, rozwijać i chronić je w sercach i umysłach tych, którym służą i z którymi współpracują, oddziałując przede wszystkim przykładem własnego życia.

W naszej parafii posługę zakonną sprawują Siostry Służebniczki Dębickie:
 1. S.M. Albina Kłusek - przełożona
 2. S.M. Wizenna Rapacz
 3. S.M. Katarzyna Dulska (katechetka)
 4. S.M. Jordana Majka

  Z naszej parafii pochodzą siostry:
  1. S.M.Stella /Maria/ Setlak (służ. dębicka)
  2. S.M.Jolanta /Bożena/ Węc (służ. dębicka)
  3. S.M. Sylwina /Barbara/ Kiełbasa (służ. dębicka)
  4. S.M. Józefa Nalepa
  5. S.M. Maria Nalepa
  6. S.M. Małgorzata Marcinek. (służ. dębicka)


  Dom Generalny :
  31-200 Dębica, ul. E.Bojanowskiego 8-10, tel. 014/ 670-40-51, fax. 670-40-51 w.2203,
  e-mail: domgensluzebniczek@tarnow.opoka.org.pl

  33-103 Tarnów, ul. Krzyska 93 A, tel. 014/ 625 10 46
  Przełożona S.M. Albina Kłusek


© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie